Flýtileiðir

Leit


Netspjall

Hér er hægt er að fá beint samband við þjónustufulltrúa

Other languages

  • Immigrants
  • Polska
  • English
Styttu þér leið

Ratusz Miejski /Ráðhús

ratusz

Islandia jest podzielona na gminy w których władza dministracyjna skupia się w miastach. Wszystkie miasta wybierają własne Rady, które podejmują wszelkie decyzje administracyjne oraz wprowadzają w życie rozporządzenia prawne. Rada Miasta Reykjavik składaja się z 15 członków.

Rada Miasta / Borgarráð
Celem polityki władz miasta jest rządzenie Reykjavikiem zgodnie z prawem miejskim oraz innymi prawami.

Rada Miasta podejmuje decyzje budżetowe oraz decyzje dotyczące wprowadzania w życie projektów proponowanych przez miasto. Rada Miasta jest odpowiedzialna za egzekwowanie oraz przestrzeganie   prawa miejskiego, przepisów oraz uchwał. Rada Miasta może wydać przepis dotyczący dowolnego aspektu, który zostanie uznany za istotny dla miasta Reykjavik.

W skład rady miasta wchodzi 15 radnych i 15 zastepców wybieranych przez mieszkańców Reykjaviku w wyborach samorządowych.  Kadencja rady trwa 4 lata.

Posiedzenia Rady Miasta odbywają się regularnie w Ratuszu w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca o godz. 14:00. O ile nie podano inaczej, obrady są ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W dwumiesięcznym okresie letnim istnieje możliwość odwołania obrad rady.
Ogólną władzę w mieście Reykjavik sprawuje Burmistrz.

Władze Miasta / Borgarstjórn
Rada Miasta wybiera komisję i komitety zajmujące się ustanawianiem strategii oraz nadzorem nad określonymi funkcjami. Rada Miasta wybiera również burmistrza. Burmistrz jest odpowiedzialny za ogólne kierowanie radnymi.

Rada Miasta wybiera komitet wykonawczy, którego kadencja trwa jeden rok. W skład komitetu wchodzi 7 radnych. Zadaniem komitetu jest zajmowanie się wraz z burmistrzem obowiązkami związanymi z zarządzaniem miastem i jego finansami. Rada Miasta wybiera siedem Rad, których kadencja trwaja cztery lata. Siedmioosobowe komitety zajmują się sprawami sportu i rekreacji, kultury i turystyki, oświaty, planowania i środowiska oraz sprawami socjalnymi. Rada Miasta wybiera również przedstawicieli do komitetów okręgowych oraz innych komitetów (np. komitet ds. opieki społecznej nad dziećmi i komitet ds. równouprawnienia) działajacych zgodnie z określonymi przepisami, jak również przedstawicieli do rad, w których biorą udział przedstawiciele Reykjaviku. Komitet wykonawczy stanowi ogólny nadzór nad administracją miasta oraz szczególnie skupia się na kwestiach finansowych: przygotowuje budżet i zapewnia przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych miasta Reykjavik zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Komitet wykonawczy rady miasta jest upoważniony do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach niemających poważnego wpływu na skarb miasta Reykjavik ani jego instytucje, o ile decyzje te nie wywołują sporów w komitecie wykonawczym ani w gabinecie burmistrza.

Burmistrz sprawuje ogólną władze w Reykjaviku; jest on również urzędnikiem najwyższej rangi, nie ma on prawa głosu, o ile nie został on wybrany do komitetu jako osobny członek.  Burmistrz zajmuje się sprawami kierowniczymi oraz innymi określonymi zadaniami. Podział władzy na szczeblu miejskim jest zorganizowany zgodnie z obowiązującym systemem politycznym. Zadania komitetu wykonawczego (np. administracja i zarządzanie finansami) są wykonywane przez resort finansów, resort administracji, resort zasobów personalnych oraz resort obsługi i operacji. Nazwy innych resortów odpowiadają komitetom, do których są one przynależne: Resort operacyjny, resort sportu i rekreacji itd. Dyrektorzy resortów wykonuja zadania administracyjne pochodzące od burmistrza, ale jednocześnie wraz z komitetami opracowują własne kierunki dzialań.

Raporty wydziału audytu wewnętrznego są przekazywane do komitetu wykonawczego i do burmistrza. Wydział audytu wewnętrznego kontroluje wykorzystania funduszy zgodnie z budżetem ustalonym przez władze miasta oraz sprawdza, czy wszystkie operacje są przeprowadzane zgodnie z przepisami i rozporządzeniami.

Spotkania komitetu wykonawczego rady miasta odbywają się regularnie w ratuszu, we czwartki o godz. 9:30.